اپتومتریست آقای رسول حسنی به شماره نظام پزشکی 1894

ایشان علوم بینایی و اپتومتری خود را زیر نظر اساتید بزرگ اپتومتری نظیر آقای دکتر جعفر زاده و آقای دکتر دوستدار

در دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت به اتمام رسانده اند .به مدت دو سال در بخش اپتومتری و چشم پزشکی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چمران تهران مشغول به فعالیت بوده و افتخار همکاری با دکتر فتاحی و دیگر

اساتید بزرگ چشم پزشکی و اپتومتری دارا میباشند . ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان چمران تهران در مطب

شخصی دکتر علوی در تهران دو سال مشغول به فعالیت بوده است همچنین فعالیت در مرکز بینایی سنجی

با همکاری دکتر فقیهی به مدت یکسال در کرج از دیگر فعالیت های ایشان میباشد.

هم اکنون در مجموعه نوین اپتیک در شیفت عصر جهت انواع مشاوره جراحی ، معاینات چشمی ، تجویز عینک و لنز

رفع اختلالات بینایی ، غربال و درمان تنلی چشم در کودکان مشغول به فعالیت میباشند.

ساعات مراجعه از ساعت 18 الی 21:30